در سازمانهاي موفق، مديران براي سياست گذاريها و تصميمات خود به ويژه در مديريت منابع انساني، نياز به اطلاعات جامع و سازمان يافته از سوابق نيروي انساني در زمينه هاي گوناگون و توانايي مديريت پرداخت حقوق کارکنان خود دارند. محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد، بر اساس مجموعه اي از قوانين، تبصره ها (اعم از قوانين دولتي و قوانين داخلي سازمانها) صورت مي گيرد. توانايي انجام محاسبات پيچيده منطبق با نيازهاي خاص هر مشتري از شاخص هاي بارز اين سيستم مي باشد. نگهداري انواع اطلاعات کارکنان (به صورت متن، تصوير و ...) به صورت تاريخچه اي از ديگر مزاياي مهم اين سيستم است.

 

برخی از ویژگی های شاخص برنامه

 

 • امکان استفاده ازجداول سيستمهاي مرتبط با حوزه کاري

 • امکان برقراري ارتباط با سيستمهاي مرتبط در حوزه کاري متناسب با نيازهاي موجود بصورت کاملا لحظه اي

 • امکان استفاده ازشعب مختلف درسيستم

 • امکان معرفي انواع کارکردها

 • امکان معرفي انواع پرداختها و کسور

 • امکان منطبق نمودن محاسبه کدهاي کسر وپرداخت با عملکرد سازمان

 • امکان تعريف و تهيه کاردکس وام

 • امکان تعريف و تهيه انواع ذخاير در سيستم بنابه نياز سازمان

 • امکان تسويه کارکنان قراردادي

 • امکان محاسبه معوقه و برگشت

 • امکان تهيه ليست بيمه و ديسکت بيمه معوقه و برگشتي به صورت مجزا ناشي از کارکرد و تغيير حکم

 • امکان محاسبه انواع بيمه و تهيه آسان و سيستمي گزارشات و ديسکتهاي خاص شرکت هاي بيمه

 • امکان تهيه آسان و سيستمي گزارشات و ديسکتهاي پرداخت و بانک

 • امکان پرداخت و محاسبه عيدي و پاداش و ساير پرداختهاي نظيرآن ، خارج از پرداختهاي ماهانه

 • امکان تعيين و تغيير محاسبه ماليات به روش مورد تاييد سازمانهاي ذيربط

 • امکان کنترل اطلاعات وارده درماه جاري وماههاي گذشته (اعم از پرسنلي يا حکمي)

 • صدور سند مالي پرداخت هاي ماهانه ، مساعده پرداختي و پرداختهاي خارج از سيکل ماهانه بصورت لحظه اي

 • امکان محاسبه افزايش هاي احکام ( قانون کار و شرکتي)

 • امکان استفاده از گزارشات جامع درکاراگزارش

 • امکان نگهداري سوابق شغلي کارکنان

 • امکان نگهداري سوابق تحصيلي کارکنان

 • امکان نگهداري سوابق محل سکونت کارکنان

 • امکان نگهداري سوابق دوره هاي آموزشي کارکنان

 • امکان نگهداري سوابق دريافت هاي غير نقدي کارکنان

 • امکان نگهداري اطلاعات تصويري کارکنان (عکس، کپي شناسنامه و ...)

 • امکان پرداخت هاي متفاوت به کارکنان در بانک هاي متفاوت

 • امکان تعريف و اضافه کردن ساير اطلاعات مورد نياز به دلخواه مشتري
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…