استفاده كارآمد از نقدينگي، اتخاذ تدابير لازم به منظور انجام به موقع پرداختها، وصول و انتقال به هنگام درآمد و ساير دريافتها و پرهيز از بروز مشكلات ناشي از كمبود وجوه نقد را مي‌توان يكي از نگراني‌هاي مسئولين مالي سازمان‌ها و موسسات اقتصادي دانست به همين دليل کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در سازمانها، اهميت ويژه‌اي دارد. نرم‌افزار حاضر، به عنوان بخشي از مجموعه سيستم يكپارچه اطلاعات مديريت فراراي به علت نگرش نوين به مبحث نقدينگي و همچنين ارتباط در لحظه با سيستم مالي فراراري، نقشي کليدي را در مديريت منابع سازمان عهده دار مي باشد. با راهكارهاي منعكس در سيستم حاضر، يكي از شروط اصلي موفقيت سازمان محقق خواهد شد.

 

برخی از ویژگی های شاخص برنامه

 

 • امکان استفاده ازجداول سيستمهاي مرتبط با حوزه کاري

 • امکان برقراري ارتباط با سيستمهاي مرتبط در حوزه کاري

 • امکان استفاده ازشعب مختلف درسيستم

 • امکان تعريف کليه جداول مرتبط با منابع ومصارف درسيستم نقدينگي

 • امکان تعريف انواع وجوه ، رديابي وضعيتهاي مختلف وتعيين روابط فيمابين

 • امکان استفاده از عمليات گروهي درسيستم (واگذاري، وصولي)

 • امکان استفاده از ارز هاي مختلف به صورت همزمان

 • امکان کنترل وضعيت نقدينگي منابع در دوره هاي مختلف

 • امکان ثبت وکنترل کليه فعاليتهاي تسهيلات بانکي (داخلي و خارجي)

 • امکان دريافت وارسال اطلاعات به صورت فايلهاي متني جهت ارتباط باسايرين (بانکها ، موسسات مالي و ...)

 • امکان کنترل صورت حساب بانکها وانطباق با دفاتر جهت مغايرات موجود

 • امکان صدور فرامين هشدار دهنده وبازدارنده جهت کنترل منابع

 • امکان دستيابي به اطلاعات سنواتي جهت کنترل دريافت ازمشتريان (برگشتي و...)

 • امکان انتقال مانده اسناد نقدينگي وساير اسناد به سنوات بعد با حفظ سوابق اطلاعاتي

 • امكان انتقال اطلاعات دريافت از سيستم فروش(پيگيري مطالبات)

 • امكان انتقال اطلاعات پرداخت از سيستم انبار(پيگيري ديون)

 • امکان جستجو بر روي تمامي جداول موجود

 • امکان کنترل کاربران درخصوص دستيابي به اطلاعات طبقه بندي شده درسيستم

 • امکان ارسال اسناد مالي مرتبط با فعاليت نقدينگي به سيستم حسابداري مالي بصورت کاملا لحظه اي

 • امکان استفاده از گزارشات جامع درکاراگزارش

 • امکان واگذاري گروهي اسناد نزد بانک 

 • امکان دريافت گروهي اسناد
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…